REKLAMACJE I ZWROTY

1. Zwroty towaru wysyłane na koszt firmy Właściciela sklepu internetowego nie będą przyjmowane.

2. Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn składając oświadczenie na piśmie w terminie do 10 dni od daty otrzymania zwracanego produktu. Druk oświadczenia jest zamieszczony na końcu niniejszego regulaminu, należy go wypełnić i przesłać wraz ze zwracanym produktem i oryginalnym dowodem zakupu.

3. Zwracany produkt Klient odsyła na własny koszt, produkt musi posiadać oryginalne opakowanie. Ani produkt ani opakowanie nie mogą nosić śladów używania, być uszkodzone lub zdekompletowane.

4. Zwrot pieniędzy za zwrócony produkt odbywa się przelewem na konto podane w formularzu oświadczenia o zwrocie towaru w terminie do 7 dni od dnia otrzymania zwracanego produktu przez Właściciela sklepu. Zwrotowi podlega kwota zapłacona za towar podczas zakupu, nie podlegają zwrotowi koszty wysyłki poniesione przez Klienta.

Odstąpienie od umowy DOC   Odstąpienie od umowy PDF

Dane identyfikujące firmę:

„Dkaren” Karina Łakoma

Ul. Kórnicka 27A, 62-060 Stęszew

NIP: 777-155-54-49

REGON: 634186672

Dane kontaktowe:

Adres e-mail: ewa@dkaren.pl, dkaren@dkaren.com.pl

Telefon: 61-813-53-09, 500-108-900

Adres do reklamacji:

„Dkaren” Karina Łakoma

Ul. Nowa 34, 62-060 Stęszew

Obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad:

Sprzedawca niniejszym oświadcza, że ciąży na nim ustawowy obowiązek dostarczenia produktu będącego przedmiotem zamówienia bez wad fizycznych lub prawnych.

Tryb reklamacji

W wypadku gdy towar ma wadę, konsument może żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy sprzedaży, wymiany towaru na pozbawiony wad albo jego naprawy.

Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania towaru konsumentowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu poprzednim.

Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy, na jego koszt.

Sprzedawca ustosunkuje się do roszczenia konsumenta w terminie 14 dni.

Odstąpienie od umowy

Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów, w których Towarem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów.

Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji
i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodkach mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych.